Prosperity

Prosperity

Great Business ondersteunt verschillende People, Planet en Prosperity goede doelen en draagt zo bij aan prosperity in de wereld. Prosperity zien wij als het bieden van gelijke kansen voor iedereen.

Prosperity (welvaart) is een bloeiende, goed gedijende, gelukkige en succesvolle sociale en ecologische status. [1] Welvaart brengt vaak overvloedige rijkdom voort, inclusief andere factoren die in alle facetten overvloedig rijk kunnen zijn, zoals geluk en gezondheid.

Economische groei wordt traditioneel vaak gezien als essentieel voor economische welvaart, en is zelfs een van de factoren die als maatstaf voor welvaart worden gebruikt. Onder andere het Rocky Mountain Institute heeft een alternatief standpunt naar voren gebracht, namelijk dat welvaart geen groei vereist, maar in plaats daarvan beweert dat veel van de problemen waarmee gemeenschappen worden geconfronteerd in feite het gevolg zijn van groei, en dat duurzame ontwikkeling vereist dat men het idee loslaat dat groei is vereist voor welvaart.

Veel verschillende ideeën van welvaart, zoals economische welvaart, gezondheid en geluk, zijn gecorreleerd of hebben zelfs oorzakelijke effecten op elkaar. Het staat vast dat economische welvaart en gezondheid een positieve correlatie hebben, maar het is onduidelijk in hoeverre gezondheid een oorzakelijk effect heeft op de economische welvaart. Er zijn aanwijzingen dat geluk een oorzaak is van een goede gezondheid, zowel direct door gedragsbeïnvloeding en het immuunsysteem als indirect door sociale relaties, werk en andere factoren.

Wikipedia over Prosperity

Prosperity is the flourishing, thriving, good fortune and successful social status.[1] Prosperity often produces profuse wealth including other factors which can be profusely wealthy in all degrees, such as happiness and health.

Economic growth is often seen as essential for economic prosperity, and indeed is one of the factors that is used as a measure of prosperity. The Rocky Mountain Institute, among others, has put forth an alternative point of view, that prosperity does not require growth, claiming instead that many of the problems facing communities are actually a result of growth, and that sustainable development requires abandoning the idea that growth is required for prosperity.

Many distinct notions of prosperity, such as economic prosperity, health, and happiness, are correlated or even have causal effects on each other. Economic prosperity and health are well-established to have a positive correlation, but the extent to which health has a causal effect on economic prosperity is unclear. There is evidence that happiness is a cause of good health, both directly through influencing behaviour and the immune system, and indirectly through social relationships, work, and other factors.

Prosperous. From Middle French prospereus, from Old French prosperer, from Latin prosperō (“I cause to succeed”), from Old Latin pro spere (“according to expectation”), from pro (“for”) + spes (“hope”).